Afschaffing Pensioen in eigen beheer

thumbnailamv

Met ingang van 1 april 2017 is het voor de DGA niet langer mogelijk om pensioen op te bouwen in de eigen BV.
Voor het in het verleden opgebouwde pensioen moet de DGA, vanaf 1 april 2017 kiezen tussen de volgende 3 mogelijkheden:

 • Ongewijzigd in stand laten
 • Afkopen
 • Omzetten in een oudedagsverplichting in eigen beheer

Bij variant 2 en 3 moet de (ex)partner met de wijziging akkoord gaan. Door wijziging van het pensioen wordt namelijk ook het nabestaandenpensioen gewijzigd.

Prioriteit

De DGA die (een deel van) de voorziening bij een verzekeraar heeft ondergebracht, moet vóór 1 juli 2017 kiezen of hij dit kapitaal terug wil halen naar de BV. In het geval dat de DGA besloten heeft het verzekerd deel terug te storten dan kan alleen een financieel adviseur die beschikt over een WFT vergunning dit regelen.

1. Ongewijzigd in stand laten

Bij deze variant blijft het opgebouwde pensioen staan tegen de huidige regelgeving. Dividend en pensioenuitkeringen hangen nog steeds af van de financiële situatie en ontwikkeling in de BV. De BV gaat vanaf de pensioendatum de (geïndexeerde) pensioenrechten uitkeren.

2. Afkopen

Bij deze variant moet de DGA het pensioen in zijn geheel vóór 1 januari 2020 afkopen. Dit betekent dat de BV de fiscale pensioenvoorziening in één keer uitkeert aan de DGA die hierover loonbelasting betaalt. De DGA krijgt een korting over de hoogte van de fiscale voorziening per 31 december 2015, de pensioenvoorziening wordt vrijgesteld met 34,5% in 2017, 25% in 2018 en 19,5% in 2019. Bij deze variant heeft de afwaardering van commercieel naar fiscaal geen fiscale consequenties. Voor deze variant is direct liquiditeit nodig, er moet immers belasting betaald worden.

3. Omzetten in oudedagsverplichting

De DGA kan er ook voor kiezen de fiscale voorziening om te zetten in een oudedagsverplichting, deze stijgt jaarlijks met een marktrente. Verdere opbouw is niet mogelijk. Groot verschil met de pensioen voorziening in eigen beheer is dat bij de oudedagsverplichting geen rekening wordt gehouden met sterftekans.
De BV moet vanaf AOW leeftijd in minimaal 20 jaar aan de DGA uitkeren, eerder uitkeren is onder voorwaarden mogelijk. Afstorten kan naar verzekeraar of bank en geeft meer flexibiliteit in uitkeringsduur.

Wat kan de DGA het beste doen?

Het maken van de keuze is zeker niet alleen een rekensom! De keuze is voor elke ondernemer heel persoonlijk en afhankelijk van onder andere:

 • De financiële positie van de BV
  Zijn er voldoende liquiditeiten om de belasting direct te voldoen? Zijn er in de toekomst voldoende liquiditeiten om het toegezegde pensioen uit te keren?
 • De hoogte van het opgebouwde pensioen in eigen beheer
  Hoeveel belasting moet de DGA betalen over de toegezegde uitkeringen (op basis van huidige regelgeving) ten opzichte van afkoop nu?
 • De hoogte van andere oudedagsvoorzieningen
  Wat is de hoogte van het totaal belastbaar inkomen na pensionering? Welke mogelijkheden heeft de DGA nog om te schuiven met de verschillende componenten?
 • De hoogte van het gewenste inkomen na pensionering
  Wat heeft de DGA aan inkomen nodig om dezelfde levensstandaard te handhaven? Wat zijn de gevolgen van de pensioenuitkering voor de eigen bijdrage in de zorg?
 • De lasten na pensionering (bijvoorbeeld van de hypotheek)
  Is het verstandig om met het afkoopbedrag de hypotheek af te lossen? Hoe ontwikkelen de lasten zich na pensionering?
 • Aandeelhouderschap
  Zijn de aandelen nog in dezelfde verhouding aanwezig als op het moment van toezegging van het pensioen? Worden de aandelen gehouden door diegene aan wie het pensioen is toegezegd? Zo nee, denk aan schenkingsaspecten.
 • Het van toepassing zijnde huwelijkse goederenregime
  Zijn er huwelijkse voorwaarden? Dan is het noodzakelijk om de partner (voorwaardelijk) te compenseren. Let op schenkingsaspecten.
 • Lopende verzekeringen
  Welke (overlijdens)risico’s in verband met pensioen zijn verzekerd? Is het wenselijk deze op andere wijze vorm te geven? Denk aan overlijdensrisicoverzekering in privé, in relatie tot eventuele erfbelasting.
 • De hoogte van het gewenst inkomen na overlijden
  Kan de partner van de DGA na zijn overlijden de gewenste levensstandaard behouden?
 • De oudedagsvoorzieningen van de partner
  Heeft de partner wellicht al voldoende inkomen na pensionering voor het gezinsinkomen?

(Bron: Belastingdienst)

 

Knopen doorgehakt over btw-heffing privégebruik auto
Belastingdienst verstuurt 650 brieven naar klanten Zwitserse bank
Geplaatst op: 23 april 2017, Door: AMV HOORN